Airco Techniek Holland

Privacyverklaring

Airco Techniek Holland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoeker met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegeven: http://autoriteitpersoonsgegevens .nl/nl. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systeem accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon tablet. Met het voortzetten van de website accepteert u de gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (Hierna ook: ‘’ De beheerder’’): Airco Techniek Holland, gevestigd te Katoenstraat 7, 8281 JZ Genemuiden, KVK nummer 05023127. 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken commerciële , politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagd elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De content van de website 

Alle merken , afbeeldingen , teksten , commentaren, illustratie , (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendommen. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook , van het geheel of slecht een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van de verantwoordelijk is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

  • • De toegang aan bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website 
  • • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 
  • • De website tijdelijke niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waar door de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparaat en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

  • • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet 
  • • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 


De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt , dan wel derden of uw apparaat oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website . U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder die als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alles schade hij dientengevolge van lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Airco Techniek Holland. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische , genetische , psychische , economische , culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het werken van bestellingen. 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid. U kunt deze recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@aircotechniekholland.nl 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijke van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, 

waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij de wet is bepaald. 

Artikel 10 – Cookies 

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat bij elke bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen. 

2. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website: 

- Functionele cookies, zoals sessie- en login cookie voor het bijhouden van sessie en inloginformatie. 

- Geanodiseerde Analytische cookies, om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie of bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

- Geen overige cookies. 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype , nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 


Artikel 11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

Op de voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats is exclusief bij gevoed bij eventueel geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 13 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: H. Breman , info@aircotechniekholland.nl, 0383854540.